Dla zwiedzających


ULGI I ZWOLNIENIA Z OPŁAT

Ulga za wstęp do Muzeum Wojska Polskiego przysługuje:

Dzieciom do lat 7.

Żołnierzom i kombatantom.

Dokumenty potwierdzające uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum:

 1. Legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta.
 2. Legitymacje emeryta-rencisty.
 3. Legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.
 4. Legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w § 1 pkt 3 i § 2 pkt 1.
 5. Legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 1 pkt 4 i § 2 pkt 1.
 6. Zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie
 7. Legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS.
 8. 8. Karta Polaka.
 9. Dokumenty potwierdzające wiek.
 10. inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 1 pkt 1-3, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów okazuje upoważnionemu pracownikowi Muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.


REDUCED AND WAIVED FEES

The Polish Army Museum offers admission at reduced prices to the following groups of visitors:

A. Pupils of elementary schools, middle schools and secondary (high) schools; students of art colleges, teacher colleges, and social services training facilities; university students and doctorate candidates-cittzens of EU member states, Switzerland and EFTA member states (signers of the European Economic Area Agreement);

B. Visitors over 65 years of age, retirees, pensioners, beneficiaries of social pensions and disabled persons with their caregivers-citizens of EFTA member states (signers of the European Economic Area Agreement);

C. Teachers of elementary schools, middle schools and secondary (high) schools, art colleges, educational childcare facilities and educators in youth detention facilities, youth shelters and assessment and consultation centres, operating in EU member states, Switzerland and EFTA member states (signers of the European Economic Area Agreement);

D. Recipients of the Badge for Protection of Historical Monuments or the Honorary Badge for Distinguished Service to Culture, holders the honorary title for Distinguished Service to National Culture, and Honorary Blood Donors.

The Polish Army Museum offers free admission to the following groups of visitors:

Knights of the Order of the White Eagle, the War Order of Virtuti Militari, the Order of Merit of the Republic of Poland, and holders of the Gloria Artis Medal for Merit to Culture;

Employees of museums entered into the National Register of Museums;

Members of the International Council of Museums (ICOM) and the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS);

Holders of the Polish Charter (Karta Polaka), as defined in the Polish Charter Bill of 7 September 2007;

Children up to age 7;

Soldiers and war veterans.

Museum admission fee is reduced or waived based on the following documents:

 1. Pupil, student and doctoral candidate identification documents issued by schools and universities.
 2. Retiree and pensioner IDs.
 3. Documents confirming disability.
 4. For teachers and museum employees: Identity cards confirming employment in their respective positions.
 5. Order or medal award certificates.
 6. Veteran ID cards or certificates.
 7. ICOM or ICOMOS Membership cards.
 8. Polish Charter.
 9. Documents confirming age.
 10. Other documents confirming eligibility for a reduction or waiver of admission fees to museums in EU member states, Switzerland or EFTA member states (signers of the European Economic Area Agreement).

Visitors who are eligible for reduced or walved admission fees, are kindly requested to present the respective documents, along with a personal ID document, when purchasing their tickets at the Museum ticket office.